STUDIEKEUZEBEGELEIDING

We maken er als school werk van om elke leerling zo goed mogelijk en volgens eigen talent en traject te begeleiden in zijn/haar studieloopbaan.

Deze studieloopbaan in het secundair onderwijs, die  6 jaar beslaat en opgedeeld is in drie graden, heeft drie grote keuzemomenten naast de keuze voor een basisoptie in het tweede jaar.

Verkennende studiekeuze na het eerste jaar

Voorafgaand aan de drie grote keuzemomenten maken de leerlingen al een verkennende, maar minder bepalende keuze voor een basisoptie in het tweede jaar. Meer info over de basisopties binnen Hartencollege vind je hier.

Eerste studiekeuzemoment na de eerste graad

Een eerste meer bepalende studiekeuze wordt gemaakt op het einde van het tweede jaar. Leerlingen kiezen een finaliteit die het best aansluit bij hun mogelijkheden en kiezen nadien binnen die finaliteit een studierichting.

Tweede studiekeuzemoment na de tweede graad

Een tweede grote studiekeuze gebeurt op het einde van het vierde jaar. Leerlingen beslissen of ze het gevolgde studiedomein in de 3e graad verder zetten of ze zich met het oog op hoger onderwijs beter heroriënteren.

Derde studiekeuzemoment bij doorstroom naar hoger onderwijs

De laatste studiekeuze die onze leerlingen maken, gebeurt uiteraard in het zesde jaar voor de doorstroom naar hoger onderwijs.

 

STUDIEKEUZETRAJECT

We vinden het als school heel belangrijk om zowel leerlingen als ouders in deze verschillende keuzes te informeren en te begeleiden. Dit doen we stapsgewijs en volgens volgend traject:

Infoavond

In het begin van het derde trimester, informeren we ouders en leerlingen graag over de verschillende studierichtingen binnen Hartencollege en de bijhorende nodige competenties en vaardigheden die daarbij nodig zijn. Naast een algemeen informerend gedeelte is er ook kans om met vakleerkrachten binnen de verschillende domeinen in gesprek te gaan, boeken in te kijken, …

We organiseren een infoavond voor de ouders en leerlingen van het eerste jaar (met het oog op het kiezen van een basisoptie), het tweede jaar en het vierde jaar. De data van dit jaar vind je hier  *link (zie laatste pg dit doc)

Studiekeuzemoment

Ook in de klas gaan onze leerlingen aan de slag rond deze studiekeuze. Met uitgewerkt materiaal worden de interesses en mogelijkheden van elke leerling verkend en in gesprekken met vakleerkrachten en de klastitularis krijgen leerlingen meer inzicht in wat voor hen een mogelijk geschikte studiekeuze zou kunnen zijn.

Digitale studiekeuze

Na de infoavond en dit klasmoment is het tijd om een eerste voorlopige studiekeuze te maken. In een online document delen leerlingen hun keuze mee aan hun kastitularis. In dit document is er ook ruimte voor de feedback van ouders bij deze eerste voorlopige keuze van hun zoon of dochter.

Oriënterende en delibererende klassenraden, oudercontact met advies

Met deze informatie komen leerkrachten dan samen in een oriënterende  klassenraad om op hun beurt feedback te geven over deze voorlopige studiekeuze.
In een gesprek is er mogelijkheid om deze feedback al even te bespreken, maar het definitieve advies wordt pas gegeven na de laatste examenperiode van het schooljaar en de delibererende klassenraden. Dit gebeurt op het oudercontact einde schooljaar.

 

HET STUDIEKEUZETRAJECT VOOR ONZE ZESDEJAARS

Het studiekeuzetraject voor onze zesdejaars loopt net iets anders. Onderstaand een greep uit wat onze zesdejaars aangeboden krijgen om een vlotte keuze naar hoger onderwijs te maken.

 • Oktober
  Informatiesessie gegeven door het CLB. Kennismaking met de structuur van het hoger onderwijs. Wegwijs in studiepunten, bacheloropleidingen, …
 • November
  Infoavond hoger onderwijs aangeboden door Odyssee en KUL voor alle scholen van de scholengemeenschap.
 • Januari
  Bezoek aan de SID-IN. De studie-informatiedagen van de Vlaamse overheid waarop alle hogescholen en universiteiten aanwezig zijn alsook andere instellingen voor onderwijs en werkgelegenheid na de secundaire school.
 • Februari
  Proeven van het hoger onderwijs. Aanbod tot het volgen van lessen binnen professionele of academische bacheloropleidingen.
 • Maart
  Informatiebeurs gegeven door oud-leerlingen van het Hartencollege.
  Na een voorlopige keuze die leerlingen maken worden oud-leerlingen gecontacteerd om informatie te geven rond de gekozen opleiding. Dit is traditioneel een heel fijne avond onder oud-leerlingen, zesdejaars en leerkrachten! Een extra pluspunt is uiteraard dat onze oud-leerlingen als geen ander weten hoe ze voorbereid werden op hoger onderwijs en dit extra kunnen meegeven, naast alle info rond de opleiding die ze volgen natuurlijk.

Na de oriënterende en delibererende klassenraden is er ook in het zesde jaar ruimte voor een gesprek en oudercontact waarin desgewenst het advies omtrent de studiekeuze kan besproken worden.