Kiezen voor campus Weggevoerdenstraat
is kiezen voor uitdagend onderwijs

Op het Hartencollege campus Weggevoerdenstraat zetten we de traditie van kwaliteitsvol en uitdagend onderwijs uit  het vroegere Sint-Aloysiuscollege gedreven verder. Dit doen we met een gericht studieaanbod en met uitdagend onderwijs als één van onze 4 beleidsprioriteiten.

Uitdagend studieaanbod

Alle studierichtingen op onze campus zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dit wil zeggen dat de eindtermen en doelen binnen onze studierichtingen steeds gericht zijn op een vlotte doorstroom naar een brede waaier aan professionele en academische studies in het hoger onderwijs. Ontdek verder op onze site alle uitdagende studierichtingen die je op onze campus kan volgen.

4 doelen binnen uitdagend onderwijs

Met uitdagend onderwijs als één van onze 4 beleidsprioriteiten zetten we bewust in op verschillende competenties die bepalend kunnen zijn voor de slaagkansen in het hoger onderwijs. We leggen bij de keuze voor uitdagend onderwijs de focus op 4 doelstellingen.

 

Focus 1  Meegeven van een sterke vakkennis

Uitdagen van leerlingen

Leerlingen cognitief uitdagen gebeurt op onze school op verschillende manieren. We integreren vaardigheden, we gebruiken wel eens complexere vraagstellingen, we leggen onze leerlingen onderzoeksvragen voor of we laten hen tot een meer inzichtelijke besluitvorming komen.

Onze visie op leerlingen uitdagen in vakkennis en vaardigheden draagt bij tot de onderwijskwaliteit die we willen brengen met het oog op optimale kansen tot doorstroom naar het hoger onderwijs.

Verdieping naast basisvorming

Naast het realiseren van de basisdoelen zoeken we naar een voldoende uitdagend evenwicht bij het verdiepen in vakkennis. Onze vakleraren vertrekken daarbij vanuit de verdiepingsmogelijkheden binnen het leerplan en delen  heel graag hun eigen ervaringen, vakkennis en competenties met hun leerlingen. We zetten daarom ook in op nascholingsinitiatieven waarbij leerkrachten nieuwe vakinhoudelijk inzichten blijven verwerven en binnen de vakgroep met elkaar delen.

Differentiatie in de verdieping

Al onze richtingen hebben de gemeenschappelijke ambitie om tot een vlotte doorstroom naar een professionele en academische bacheloropleiding toe te werken. Daarom realiseren we de basisdoelen met een gelijkwaardige aanpak en evaluatie.

Bij de keuzes die we bij het verdiepen maken leggen we in functie van het studierichtingsprofiel soms verschillende accenten. Op die wijze spelen we ook in op een voldoende gedifferentieerde en leerlinggerichte aanpak. Dit sluit meteen ook aan bij een andere schoolprioriteit: talentgericht onderwijs.

 

Focus 2  Probleemoplossend en onderzoekend leren

In domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen wordt er heel wat kennis overgedragen. Als school willen bij het verwerven van deze kennis ook inspelen op het zelfontdekkend en zelfonderzoekend leren. Een probleemoplossende vaardigheid die in heel wat bacheloropleidingen immers steeds belangrijker wordt.

 

Focus 3  Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Ook onze leerlingen voldoende zelfredzaam maken zien we als een belangrijke uitdaging. Het groeitraject in zelfstandigheid kan voor leerlingen echter verschillend zijn. Dit maakt meteen ook de kerngedachte van een andere pijler binnen ons schoolbeleid duidelijk: trajectgericht onderwijs. Meer info bij onze trajectgerichte aanpak kan je lezen in onze zorgfolder en op deze website.

Groeien in zelfredzaamheid is op onze school uiteraard een stapsgewijs en opbouwend verhaal. Doorheen de 6 leerjaren op onze school wijzigt de vorm van onze ondersteuning en onze coaching, neemt de vrijheid in plannen en organiseren bij de leerlingen steeds verder toe en verschuift het initiatief steeds meer van leraar naar leerling.

 

Focus 4  Aanleren van studietechnieken

In het hoger onderwijs moeten grote leerstofhoeveelheden verwerkt worden. Met ons opbouwend evaluatiebeleid proberen we hier stapsgewijs naar toe te werken. Meer info over ons evaluatiebeleid vind je verder op deze site.

Op onze school wordt door de vakleerkrachten extra aandacht besteed aan leren leren met vakspecifieke studietips en technieken. Ook vanuit de leerlingbegeleiding en met onze studiecoachingstrajecten werken we vakoverschrijdend aan technieken om onder meer grotere leerstofgehelen efficiënt te verwerken en tot een optimaal studierendement te komen. Ook hierover lees je meer in onze digitale zorgfolder.